FAQ

Jubileum 80 jaar

Algemene vragen

Algemene voorwaarden

INLEIDING

Welkom bij Slaapcomfort-center. Slaapcomfort-center
Bosmans wil er zeker van zijn dat de relaties met zijn klanten zo vlot mogelijk
verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij nemen uw
rechten heel ernstig. Het is van het grootste belang dat u zich bewust bent van
wat u van ons kan verwachten en dat wij weten wat wij op onze beurt van u
kunnen verwachten.

De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder zullen u,
telkens u een bestelling plaatst via onze webshop, per mail of telefonisch
bij  Slaapcomfort-center, duidelijk maken
wat uw wettelijke situatie is. Door het plaatsen van uw bestelling stemt u in
om de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Het staat u vrij om deze
verkoopsvoorwaarden ook uit te printen.

BESTELLING OP AFSTAND

Een bestelling op afstand maken is zeer eenvoudig.

U heeft enkele mogelijkheden:

Bij het kiezen van uw product moet u op die pagina onderaan de “Bestel nu”-knop
aanklikken. De overige eenvoudige stappen zijn via het
winkelmandje van deze site aangegeven.
Als nieuwe klant zal u daar ook  nog uw eigen adresgegevens moeten noteren.

Na het overmaken van de bestelling zal u een
automatische bevestiging ontvangen per e-mail.

Ook per e-mail kan u bestellingen overmaken: ELKE@SLAAPCOMFORT-CENTER.BE

Ook telefonisch aanvaarden wij orders: +32 (0)15 24 90 28

Zoals gebruikelijk verzenden wij steeds onze bevestiging (per post of mail)
naar u.

Uiteraard bent u ook steeds welkom om een bezoek te brengen
aan onze showroom. Bosmans Slaapcomfort-center is gevestigd op de
Liersesteenweg 147 in Heist-op-den-Berg.

Gelieve bij contactname steeds het referentienummer
van het aangeboden product te vermelden.

WAARSCHUWING: Omdat Google en andere zoekmachines
gedurende een hele tijd succesvolle berichten kunnen bewaren, bestaat de kans
dat u bij een zoektocht via een van deze zoekmachine nog op een verouderde
pagina van Slaapcomfort-center terechtkomt. De kans bestaat dat de gegevens
(zowel inhoud als prijs) niet meer overeenkomen met de realiteit.
Slaapcomfort-center kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Om de
actuele publicaties te vinden surft u beter rechtstreeks naar de site van
Slaapcomfort-center.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Art. 1:

Identiteit
van de ondernemer

Art. 2:

BOSMANS SLAAPCOMFORT bv

Liersesteenweg 147

2220 Heist-op-den-Berg

BE 0400.827.259

INFO@SLAAPCOMFORT-CENTER.BE

+32 15 24 90 28

Toepasselijkheid

Art. 3: Deze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze bestellingen en op alle tot
stand gekomen overeenkomsten op afstand met BV BOSMANS SLAAPCOMFORT.

Voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
aan de consument en de klant-ondernemer beschikbaar gesteld.

Het plaatsen van een
bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene
verkoopvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Van het in deze
algemene verkoopsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is
overeengekomen.

Aanbod en bestelling

Art. 4: Alle
artikelen die door Slaapcomfort-center op de webshop aangeboden worden, zijn zo
volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.

De aanbiedingen en de
prijzen zijn geldig op de dag waarop ze op onze website aangeboden worden en
voor de periode vermeld in onze catalogi en folder. BV BOSMANS SLAAPCOMFORT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de
aanbiedingen voorkomen, zowel wat de inhoud betreft als de prijzen van de
producten.

De
aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De
verzendingskosten variëren naargelang het artikel en kunnen geraadpleegd worden
in de tabel in het helpmenu. De kosten verbonden aan het materiaal dat nodig is
voor de plaatsing (zoals verticaal transport e.d.) zijn niet inbegrepen in de
prijs.

Art. 5: De
overeenkomst tussen partijen komt tot stand wanneer BV BOSMANS SLAAPCOMFORT (i)
haar aanvaarding van de bestelling schriftelijk bevestigt, de bestelling
volledig en juist is én alle vorige bestellingen door de klant zijn betaald of
(ii) aan de bestelling uitvoering geeft behoudens correctie door BV BOSMANS
SLAAPCOMFORT binnen de 24 uur.

Onze bankrekeningen :

België:

BNP BE94 0019 5994 4614

EU :
IBAN BE94 0019 5994 4614 + BIC CODE GEBABEBB

Art. 6: De klant heeft de keuze tussen de
volgende betaalwijze:

Wij aanvaarden
Visa/Eurocard, Master Card en American Express. U kan de informatie m.b.t. uw kredietkaart
online invoeren. Uw kaart wordt pas gedebiteerd op het ogenblik van verzending
der goederen. Met uw kredietkaart betalen op de Slaapcomfort-center site is volledig
veilig.

De bestelling wordt
verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening
van BV BOSMANS SLAAPCOMFORT. Het versturen van de goederen gebeurt ofwel via
BPOST ofwel met koerierdienst POSTNL.

 

Bij betaling per
overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in
de e-mail of brief ter bevestiging van de bestelling. Gelieve bij uw betaling
de gestructureerde mededeling te vermelden.

Bij niet-betaling van
het door u bestelde product, zult u na 7 dagen een herinneringsmail krijgen. Er
worden maximaal drie herinneringen verstuurd. Indien na de derde herinnering
geen betaling volgt, dan zal uw bestelling door BV BOSMANS SLAAPCOMFORT worden
geannuleerd.

Art. 7: Wanneer na bestelling en betaling
blijkt dat een artikel of promotieaanbod niet meer beschikbaar is, wordt de
klant hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. De klant heeft in
dat geval het recht om zijn aankoop kosteloos te annuleren en terugbetaling te
ontvangen, dan wel om om te ruilen voor een ander product.

BV BOSMANS
SLAAPCOMFORT kan in dit geval niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet meer
beschikbaar zijn van een product.

Annulatie en herroeping

Art. 8: Annulatiebeleid

Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

Wanneer een consument online bestelt, kan deze
zijn bestelling herroepen binnen de termijn van 14 dagen na de levering van het
goed.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor de
klant-ondernemer en goederen op maat.

Art. 9: Herroepingsrecht bij online verkoop

Bij online bestellingen heeft de consument het
recht de goederen na ontvangst te keuren.

Hij is evenwel aansprakelijk voor de
waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de
goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen
en de goede werking ervan na te gaan.  BV
BOSMANS SLAAPCOMFORT behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren
of slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen als blijkt dat niet aan
bovenvermelde voorwaarden voldaan is.

Als de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht moeten de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14
dagen nadat de klant BV BOSMANS SLAAPCOMFORT schriftelijk (per e-mail of brief)
op de hoogte bracht van zijn beslissing om van de aankoop af te zien, worden
teruggestuurd. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een
product zijn ten laste van de consument.

Indien de producten beschadigd aankomen bij BV
BOSMANS SLAAPCOMFORT heeft de consument geen recht op omruiling, terugbetaling
of eender welke vorm van schadevergoeding.

De consument is maar gerechtigd op zijn
terugbetaling nadat BV BOSMANS SLAAPCOMFORT de goederen in goede staat heeft
ontvangen.

Levering en plaatsing

Art. 10: Leveringswijze en -termijn

De geschatte levertijden worden vermeld bij het
product op webshop en in de bevestigingsmail of -brief die u namens BV BISMANS
SLAAPCOMFORT ontvangt.

Opgegeven leveringstermijnen zijn steeds
indicatief en binden BV BOSMANS SLAAPCOMFORT niet. BV BOSMANS SLAAPCOMFORT
verbindt zich ertoe te leveren binnen een redelijke termijn maar is in geen
geval verantwoordelijk voor verlengingen van deze termijn door wijzigingen aan
de oorspronkelijke overeenkomst en/of meerwerken.

In geval van laattijdige levering kan de consument
klant maar aanspraak maken op een schadevergoeding ten vroegste 14 dagen na de
schriftelijke ingebrekestelling van BV BOSMANS SLAAPCOMFORT. Het voorgaande
geldt niet voor de klant-ondernemer.

Indien de levering op verzoek van de klant met
meer dan twee maanden wordt uitgesteld, is de klant voor de opslag van de
aangekochte goederen een stallingskost verschuldigd van € 10,00 per week.

Indien de geleverde goederen tijdens het
transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de artikelen die de
klant had besteld, moet hij dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar
ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. 

Art. 11: Plaatsing

Bestellingen op maat volgens opmetingen die
zijn gedaan door de klant gebeuren op het risico van de klant. Indien de
plaatsing niet kan gebeuren zoals initieel voorzien door toedoen van de klant,
worden de werkuren aan € 65,00 per uur en de bijkomende kosten gefactureerd
bovenop de verkoopprijs.

Aanvaarding en klachten

Art. 12: 
Indien de koper de goederen in ontvangst neemt, houdt dit de aanvaarding
ervan in. Dit houdt ook de aanvaarding in van kleurafwijkingen in hout of
stoffering.

Verborgen gebreken dienen binnen de 48 uur na
ontdekking ervan aangetekend aan BV BOSMANS SLAAPCOMFORT te worden meegedeeld
met vermelding van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. De
aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing,
indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutieve bewaring
of behandeling van het product.

 

De verkoper kan niet meer voor verborgen
gebreken worden aangesproken na verloop van een periode van 6 maanden na de
levering.

 

Bij elke aankoop van een matras, bedbodem en
bed gelden de van toepassing zijnde garantiebepalingen van het aangekochte merk. 
Op de elektrische uitvoeringen van bedbodems geldt de wettelijke
garantieperiode van 2 jaar na aankoop.  

Art. 13: Het protest op facturen van BV BOSMANS
SLAAPCOMFORT moet voldoende gemotiveerd zijn en dient schriftelijk te gebeuren
uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.

Aansprakelijkheid

Art. 14: Ingeval BV BOSMANS SLAAPCOMFORT
aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans
tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

BV BOSMANS SLAAPCOMFORT is uitsluitend
aansprakelijk voor directe schade. De klant aanvaardt dat BV BOSMANS
SLAAPCOMFORT in geen geval aansprakelijk is voor indirecte schade, met inbegrip
van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

Overmacht

Art. 15: 
Ingeval van overmacht  die de
fabricage en/of bevoorrading bij de leverancier en/of het transport stillegt of
belemmert, worden de verplichtingen van BV BOSMANS SLAAPCOMFORT opgeschort en is
zij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis
jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

Facturatie en betalingsvoorwaarden

Art. 16: Voor goederen op maat wordt na de
totstandkoming van de overeenkomst een voorschot gevraagd van 15 %.

Art. 17: Alle facturen zijn betaalbaar binnen
de 15 dagen na de factuurdatum.

Bij gebrek aan tijdige betaling door een
klant-ondernemer wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling vermeerderd met intresten aan 12 % per jaar en een
forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % van het verschuldigde bedrag, met
een minimum van € 250,00, beide onverminderd het recht een hogere
schadevergoeding te vorderen indien het bewijs van grotere werkelijke schade
wordt geleverd.

Bij gebrek aan tijdige betaling door een consument
wordt een eerste herinnering verstuurd zonder bijkomende kost. Indien binnen de
14 dagen na deze herinnering nog steeds niet betaald wordt, wordt aan de
consument een verwijlintrest aangerekend aan de referentie-interestvoet
vermeerderd met acht percentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid van de wet
van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties, alsook een schadebeding, berekend als volgt:

In geval van vertraging van betaling door de
koper, is BV BOSMANS SLAAPCOMFORT gerechtigd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen,
zonder dat haar aansprakelijkheid in het gedrang komt.

Eigendomsvoorbehoud

Art. 18: De goederen die door BV BOSMANS
SLAAPCOMFORT zijn geleverd, blijven eigendom van BV BOSMANS SLAAPCOMFORT tot
volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en
kosten) door de koper. Het is de koper verboden de geleverde materialen hetzij
te verkopen, hetzij in pand te geven, hetzij te verwerken, hetzij over te
dragen aan derden, zolang de volledige prijs niet is betaald.

Bij niet-betaling van de factuur op de
vervaldag is BV BOSMANS SLAAPCOMFORT gerechtigd de goederen terug te halen bij
de koper. De aan deze terugname verbonden kosten zullen de koper in rekening
worden gebracht.

De eigendom van de goederen en materialen
worden aan de klant overgedragen nadat de prijs integraal is betaald.

Risico-overdracht

Art. 19: Het risico wegens verlies of
beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment van bezorging van de
artikelen op het door de klant opgegeven adres.

Betwistingen

Art. 20: Alle geschillen die tussen de partijen mochten
ontstaan, zijn onderworpen aan het Belgisch
recht en worden aan het oordeel van de rechtsmachten van het arrondissement
Mechelen onderworpen.

Nietigheid

Art. 21: De eventuele nietigheid van één of
meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid en
toepasselijkheid van alle andere bedingen.

Openingsuren & contact

Bosmans slaapcomfort

Liersesteenweg 147

2220 Heist op den Berg

015 24 90 28

info@slaapcomfort-center.be

Contact voor verkoop & naservice

elke@slaapcomfort-center.be

bart@slaapcomfort-center.be

Openingsuren

Maandag : 10.00 - 12.00 & 13.00 -18.00

Dinsdag : 10.00 - 12 & 13.00 - 18.00

Woensdag : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00

Donderdag : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00

Vrijdag : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00

Zaterdag : doorlopend van 10.00 - 17.00

Zondag & feestdagen : gesloten

Privacy policy

PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 14-10-2019

1. Partijen en voorwerp
Bosmans slaapcomfort bvba (hierna "Bosmans slaapcomfort center" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Liersesteenweg 147 - 2220 Heist op den Berg
KBO/BTW: BE0400 827259
E-Mail: info@slaapcomfort-center.be
Telefoon: +32 015 249028
Bosmans slaapcomfort center stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.slaapcomfort-center.be, (hierna de "Site"), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bosmans slaapcomfort center.
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
Als zodanig, Bosmans slaapcomfort center bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Bosmans slaapcomfort center verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Verordening").
Bosmans slaapcomfort center is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval, Bosmans slaapcomfort center verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Bosmans slaapcomfort center, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Bosmans slaapcomfort center optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Bosmans slaapcomfort center, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:
Alle verkoopsgegevens worden online geregistreerd via een bestelbon. Er wordt uitsluitend met klant contact gelegd om de bestelling tot een goed einde te brengen. toekomst.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:
Alle persoonsgegevens worden verwerkt op de bestelling tot een goed einde te brengen.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat Bosmans slaapcomfort center verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:
Naam + adres
Telefoonnr
emailadres

5. Toestemming
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Bosmans slaapcomfort center. Elke overeenkomst die Bosmans slaapcomfort center en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Bosmans slaapcomfort center, voor de hierboven vermelde doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Deze duur is in alle gevallen korter dan: De gegevens dewelke bewaring van gegevens plaatsvindt is de wettelijk omschreven duur.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Bosmans slaapcomfort center die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Bosmans slaapcomfort center bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Bosmans slaapcomfort center, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Bosmans slaapcomfort center zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.Dans l'hypothèse où les données seraient divulguées à des tiers à des fins de marketing direct ou de prospection, l'Utilisateur en sera préalablement informé pour qu'il exprime son consentement à l'utilisation de ces données personnels.

8. Data Protection Officer (DPO)
De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna "DPO"): Rudy Bosmans
De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.
U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:
+32 015 249028

9. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@slaapcomfort-center.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Liersesteenweg 147 - 2220 Heist op den Berg
a. Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, Bosmans slaapcomfort center garandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
• 
• de betrokken categorieën persoonsgegevens;
• de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
• indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.
b. Recht op rectificatie
Bosmans slaapcomfort center garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Bosmans slaapcomfort center.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
c. Recht op uitwissing
De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:
• 
• de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
• de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
d. Recht om de verwerking te beperken
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
e. Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Bosmans slaapcomfort center hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Bosmans slaapcomfort center dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.
f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Bosmans slaapcomfort center. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, Bosmans slaapcomfort center zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.
g. Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Bosmans slaapcomfort center aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke
De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Bosmans slaapcomfort center. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Bosmans slaapcomfort center.
De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken. Bosmans slaapcomfort center raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Bosmans slaapcomfort center is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging
De Verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het Privacybeleid
Bosmans slaapcomfort center behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Bosmans slaapcomfort center.

14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@slaapcomfort-center.be

Prevent namaak

Bosmans slaapcomfort biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars.  Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website van ecc belgie.  Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

Offerte & bestellen

Problemen bij een online aankoop

Alle betalingen met kredietkaart of bancontact worden via Shopify payments provider afgehandeld en is 100 % safe.

Uiteraard kan het eens gebeuren dat hier om technische redenen de betaling niet onmiddellijk geregistreerd kan worden. Bij niet-uitvoering van de betaling zal u dit ook zo kunnen aflezen op uw scherm.

Indien u bij een eventuele tweede poging er nog niet in slaagt de betaling uit te voeren kan u ons dit melden

*per telefoon

+32 015 249028

* Via mail

elke@slaapcomfort-center.be

Belangrijke info over reinigingsservice

Onze reinigingsservice is een unieke service die iedereen die graag een propere matras heeft kan bestellen.

WAT DOET HET ?

Er is de oppervlaktereiniging. Dit is een speciale behandeling die door ons uitgevoerd wordt ter reiniging van de hoes van de matras en kan aan beide zijden uitgevoerd worden.

Als tweede keuze is er de mogelijkheid om een reiniging in de diepte te laten uitvoeren. Dit wil zeggen dat de matras volledig gereinigd wordt. Let op dit is een zeer professionele behandeling om een volledig propere matras te bekomen. Alle klanten staan versteld van het resultaat na zulke behandeling.

WELKE MATRASSEN ?

Er zijn 2 verschillende mogelijkheden. Ofwel heeft u een reguliere matras (pocketveren, koudschuim, latex,..) ofwel een matras die met natuurlijke materialen is gemaakt. Dit wil zeggen dat er wol, paardehaar, cashmier, katoen etc kan verwerkt zijn en dan valt het onder de speciale service voor natuurlijke materialen. Deze categorie matrassen zijn deze als VI-Spring, Carpe Diem, Kuperus, Somnus....)

Een offerte aanvragen

U wil een prijsofferte? Dan kan u online een offerte aanvragen via,

elke@slaapcomfort-center.be

bart@slaapcomfort-center.be

Elke prijsofferte zal spoedig behandeld worden.

*De chatfunctie is louter informatief

Betalen

De betaalmogelijkheden

Wij aanvaarden een breed gamma courante en betrouwbare betalingsmethoden. Deze betaalmogelijkheden worden geregistreerd via Shopify payments, een 100% betrouwbaar betaalplatform.

Dit zijn de verschillende betaalmogelijkheden:

VisaMastercardAmerican ExpressIdeal voor de klanten uit NederlandING Home PayBancontact/Mister Cash-Klassieke overschrijving

Voor artikelen die door onze diensten bezorgd worden (slaapkamers, matrassen, bedbodems ...), hoeft enkel een voorschot bij de bestelling betaald te worden. Het resterende bedrag betaalt u bij de levering van de goederen.

Prijsgarantie

Als beddenspeciaalzaak bieden wij onze klanten steeds eerlijke prijzen mét een trouwe korting van het huis aan. 

Mocht u ergens anders een betere aanbieding krijgen, dan zal dit in alle eerlijkheid besproken worden. Als we over eenzelfde product spreken zullen we een aanpassing doorvoeren ! Dit is echter niet geldig voor artikelen die elders afgeprijsd worden of buiten de normale winkels verkocht worden. Producten die dus in het grijze circuit verkocht worden zonder de bijhorende garanties die wij met onze merken wel aanbieden. 

Veiligheid boven alles

UNIZO E-COMMERCELABEL

Bosmans Slaapcomfort-center investeert permanent om deze website steeds optimaal en 100 % veilig te laten functioneren. U kan dit zelf vaststellen doordat deze website het erkende E-commercelabel van Unizo verkregen heeft.
 

SAMENWERKING MET BETAALPROVIDER MULTISAFEPAY

We werken samen met de  betaalprovider Multisafepay voor de veilige betaaltransacties van deze website. Ons betalingsproces is 3D Secure. De 3D-Secure technologie is een extra stap bij het plaatsen van uw online bestelling die bedoeld is om uw veiligheid te garanderen. U kunt dit zelf zien aan de afbeelding van het slotje in de adresbalk van uw browser als u online aan het bestellen bent.
 

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens, die in ons bezit komen tijdens uw bestelling, worden verwerkt op een database beheerd door Bosmans slaapcomfort BVBA en binnen een beveiligde omgeving, die in de professionele handen is van systeem.

We zullen in geen enkel geval individuele adressen of persoonlijke gegevens bekendmaken of verkopen aan een derde partij.

Bosmans zorgt al sinds 1942 dat uw bestelling correct wordt afgehandeld. Lees meer over ons & ons team

Leveringen

Verzendwijze & Kosten

GROTE ARTIKELEN (SLAAPSYSTEMEN, BEDDEN EN MATRASSEN: PLAATSING DOOR ONS EIGEN PROFESSIONEEL TEAM

De grotere artikels (vb. matrassen, slaapsystemen, bedden) worden GRATIS bezorgd in België door onze eigen diensten.

Leveringen in Nederland, Frankrijk en Luxemburg  zijn GRATIS vanaf een minimum aankoop van € 1600*. Tot  een afstand van 300 km vanaf Heist op den Berg gebeurt dit door onze eigen diensten, voor verdere bestemmingen gebeurt dit volgens specifieke afspraken. 

Voor alle aankopen lager dan €1600 is de bezorgkost op aanvraag. Voor andere bestemmingen, contacteer ons

bart@slaapcomfort-center.be

Na bevestiging van uw bestelling ontvangt u hierover alle nodige informatie per mail.

*bij aankopen onder actie- of promotievoorwaarden gelden wel verzendingskosten (te bespreken) 

KLEINE ARTIKELEN: PER KOERIERZENDING

Onze kleine artikelen (vb. bedlinnen, hoofdkussens, onderhoudsproducten) worden met PostNL of DPD verstuurd.  

Alle online orders zijn GRATIS bezorgd in België en Nederland.

Verzendingen per koerier naar een ander land? De verzendingskosten kunt u ons contacteren op

greta@slaapcomfort-center.be

Afleveradres

Het afleveradres of leveringsadres is het adres naar waar uw bestelling zal opgestuurd worden en kan u aangeven via het winkelmandje. De bestellingen worden geleverd door DPD of ppost nl koerier.  

Bij het plaatsen van de bestelling kan u als klant de plaats van aflevering vrij bepalen:

een werkadres, het adres van naaste familie, vrienden of buren, het adres van een winkel in uw straat, waar u regelmatig komt

Als uw pakket is vertrokken dan zal  u hiervan een mail krijgen zodat u het pakket kan volgen.

Proefslapen

Een nachtje " test " slapen in de B&B De Hullebrug

U denkt eraan om een nieuw bed aan te kopen maar twijfelt nog wat u moet kiezen ?   Dan hebben we de ideale oplossing voor u in petto.

Boek bij ons een gratis overnachting in een prachtig bed & breakfast "HULLEBRUG" .

Onze samenwerking biedt u de mogelijkheid een nacht te boeken waar u kan genieten van het beste slaapcomfort in een prachtig kader aan de Nete te Itegem (deelgemeente Heist op den Berg).  Hoe alles in zijn werk gaat dat vertellen we u in onze zaak want vooraleer over te gaan tot deze boeking is het noodzakelijk dat we samen even bekijken welk type matras het meest aan uw noden zal voldoen.  In de verschillende kamers hebben we dan ook verschillende slaapoplossingen staan die uiteraard niet éénzelfde type comfort bieden.  Daarom moeten wij als slaapspecialist even de verschillende belangrijke zaken verduidelijken. 

Geniet van een avondje uit en maak gebruik van het meest comfortabele bed ...... dit is uniek ....

Gelieve alvast tijdig een boeking te plannen aangezien deze formule vrij frequent gebruikt wordt.  Nog even vermelden dat zonder een voorafgaand bezoek aan onze zaak een boeking nooit telefonisch besproken wordt !

Volg ons op sociale media

Waar vind ik Bosmans slaapcomfort op sociale media

Retourneren

Kan ik een ontvangen product retour sturen?

U hebt recht om de verkoopsovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze clausule is van toepassing op de pakketjes die we met koerier verzenden. Uitgesloten aan deze werkwijze zijn de bestellingen van matras en/of bed omwille van de productie die aanvangt na de bestelling. Het is wel zo dat de omruilgarantie binnen een vastgestelde termijn (meestal 30 dagen) die vele merken toepassen wel nog van toepassing is.

Volg deze verplichte procedure bij het retourneren:

Vraag schriftelijk of via e-mail bart@slaapcomfort-center.be een goedkeuring tot retournering aan.

Na ons akkoord kan u uw artikel pas terugzenden met inachtneming dat het in ons bezit moet zijn maximum 14 dagen na de oorspronkelijke levering.Het artikel moet onbeschadigd en in onbevuilde toestand in de originele verpakking bij ons toekomen. Dus geen tape en/of sticker aanbrengen op de originele goederen of goederenverpakking ! Bosmans Slaapcomfort-center behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend en/of gebruikt werd of als het product schade opgelopen heeft door schuld van de klant (buiten verantwoordelijkheid van Bosmans Slaapcomfort-center of de transporteur). In deze situaties brengen wij u op de hoogte (brief of e-mail) dat een waardevermindering toegepast zal worden.Na het toekomen bij ons volgt een controle van de goederen. Het betreffende artikel moet in originele onbeschadigde verpakking en onbevuild terug in ons bezit komen.De kosten van het retourneren zijn ten laste van de consument.

Bij positief besluit zullen we de terugbetaling uitvoeren binnen een termijn van 14 dagen. Dus bij het retourneren ook uw rekeningnummer (IBAN + BIC) meedelen!
Deze maatregel tot retourneren geldt uitsluitend voor de online aangekochte artikelen.

Maatwerkartikelen of artikelen op bestelling  komen niet in aanmerking voor retourneren!

Herroepingsrecht

De consument beschikt over het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Wanneer de consument bij het terugzenden van een aangekocht product verder is gegaan dan wat noodzakelijk is voor de controle van de aankoop, is de consument krachtens Art. XI.51 §2 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van de goederen en de verpakking ervan. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Het verzakingsrecht is niet van toepassing voor producten op maat gemaakt van de klant noch voor een handgeschreven bestelbon welke door de klant voor akkoord werd ondertekend. Het verzakingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinninge verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.  U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent niet verplicht.

Bij het retourzenden volgens de wettelijke procedure zal een terugbetaling binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van goederen en herroepingsverklaring teruggestort worden. Zie ook ons herroepingsformulier in deze rubriek Klantenservice-algemeen.

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht zal het bedrag integraal terugbetaald worden aan de klant en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.

 Uitzonderingen op het herroepingsrecht :

Alle goederen die op maat gefabriceerd werden kunnen niet geretourneerd worden en dit zal ook vermeld worden in de confirmatie van uw order die u van onze diensten zal ontvangen.

Het modelformulier voor herroeping kan u hier terugvinden : https://www.becommerce.be/upload/Herroepingsformulier20140327150854.pdf  Onze diensten verplichten niet dit bij uw retourzending te voegen.  Alleen vragen we wel een kopie van uw rekening bij te voegen alsook uw rekeningnummer waardoor we na controle van de retourzending het geld kunnen retourneren.

Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping 

Dit formulier is uitsluitend te gebruiken bij het terugzenden van de goederen en dus bij de herroeping van de overeenkomst

Ik/Wij 

deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering :

herroep/herroepen.

 

Aangekocht bij Bosmans slaapcomfort bvba - Liersesteenweg 147 te 2220 Heist-op-den-Berg Belgie

Besteld op :

Ontvangen op :

Naam :

Adres :

 

Aankoopbedrag excl verzendingskosten :

Rekeningnummer IBAN ter terugstorting :

BIC :

 

Handtekening : 

Datum :

 

Gelieve dit document te printen en ingevuld bij de terugzending te voegen aub.  

Uittreksel uit wetgeving herroepingsrecht : Wanneer de consument bij het terugzenden van een aangekocht product verder is gegaan dan wat noodzakelijk is voor de controle van de aankoop, is de consument krachtens Art. XI.51 §2 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van de goederen en de verpakking ervan.

Klachten

Een klacht melden

Bij Bosmans Slaapcomfort-center doen we altijd ons uiterste best om een uitstekende en snelle service te verlenen. Dat betekent jammer genoeg niet dat er niets kan mislopen.

Is er toch iets fout gelopen dan vragen we om dit zo snel mogelijk te melden. Gaat uw klacht over een online bestelling? Breng ons dan op de hoogte via elke@slaapcomfort-center.be. Omschrijf duidelijk wat het probleem is en vermeld ook uw bestelnummer.

Uiteraard kunt u gebruik maken van het retourrecht  binnen 14 dagen na ontvangst en dit voor de normale pakketjesverzendingen met koerier.

Voor de bestellingen van matras en/of bedden is dit niet mogelijk vanwege de productie nog start na de bestelling. Het is wel zo dat de omruilgarantie binnen een vastgestelde termijn (meestal 30 dagen) die vele merken toepassen wel nog van toepassing is.

Voor alle andere klachten kan u zich wenden tot info@slaapcomfort-center.be

Het snelle bed

Wat is het?

Het snelle bed is een speciale service van Bosmans slaapcomfort.

Een uitgebreide collectie in vele afmetingen en diverse kleuren staat beschikbaar om u deze service te kunnen bieden. Uiteraard kan u alle modellen ook online bestellen en zullen we spoedig bellen om de levering te plannen !

Heeft u dringend nood aan een nieuw bed dan kan ons bellen (+32 15 249028 en vraag naar Elke) of mailen kan ook om de mogelijkheden te bespreken.

Een service waar de norm is dat de levering binnen de 24 uur (op werkdag) zal plaatsvinden !

Hoe werkt het?

U maakt op onze website de keuze die het beste bij u past. Mocht u toch specifieke vragen hebben over wat bij u past dan kan u steeds contact met ons opnemen via mail of telefonisch op het nummer +32 (0)15 24 90 28 en vragen naar Elke of Bart.

Wanneer u de juiste keuze heeft gemaakt zet u deze in het winkelmandje, hier kan u snel en makkelijk je aankoop afronden. Vermeld eventueel wanneer u het bed of de matras graag geleverd zou hebben.

Wanneer u de bestelling bevestigt kan u de betaling in orde maken en zal u gebeld worden betreffende de levering.